top of page

Founder Members

Prof. Kakarla Subbarao    

 

Dr. Mahesh Prakash        

Dr. Anil Kumar               

Dr. Madhusudana Rao.T    

Dr. Abhimanyu Kelkar      

Dr. Suresh Babu              

Dr. V.N. Varapråasad                                                                                                                   Dr. M.V. Chalapathi Rao                                                                                                                Dr. N. Chidambaranathan                                                                                                            Dr. K. Prabhakar Reddy    

 

Dr. Jayaraj Govindaraj     

Dr. Virender Mohan   

 

 

bottom of page